Author

Pretraga proizvoda

photo

Hadžić Azra

Azra Hadžić (rođena Selmanović) jedna je od rijetkih biologa koja je nakon studija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu svoj rad fokusirala na primjeni biologije kao fundamentalne nauke u poljoprivredi, pa je zvanje magistra i doktora nauka stekla na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Takav naučni i stručni put odredio je radni angažman u Zavodu za ratarstvo u Sarajevu (kasnije UPI-Institut za istraživanje i razvoj, zatim Poljoprivredni institut, a sada Federalni Zavod za poljoprivredu).
Stječući stručna, naučna i organizaciona znanja i primjenjujući ih u praksi, dala je značajan doprinos u svim oblastima djelovanja: kao asistent u Odjeljenju biljne proizvodnje; kao saradnik ili stručni savjetnik u proizvodnji žita i industrijskog bilja; kao rukovodilac pojedinih odsjeka unutar Instituta; kao direktor Instituta u ratnom i posljeratnom periodu obnove i uspostave rada; kao državni službenik na pozicijama savjetnika za organsku proizvodnju, te rukovodioca i pomoćnika direktora u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade hrane.
Od 2009. godine kada je izabrana u zvanje docenta stečenim znanjima koristi se u edukaciji studenata na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, izvodeći nastavu na predmetima: Ishrana I i II, Tehnologija namirnica I i II, Dijetalna ishrana, Minerali u ishrani, Vitamini u ishrani i Ishrana školske djece.
Uz 106 naučnih i stručnih radova izloženih na domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima objavljenih u relevantnim naučnim časopisima, autor je i koautor pet publikacija, među kojima je i jedan univerzitetski udžbenik. Autor je više studija iz strategije razvoja u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, ekologije i očuvanja prirodnog biodiverziteta.
Kao vođa naučnih i stručnih timova realizira veliki broj domaćih i međunarodnih projekata od kojih su od posebnog značaja: “Proizvodnja visoko kvalitetnog sjemena za ratom oštećena područja Bosne i Hercegovine” u službi UN/FAO eksperta i nacionalnog koordinatora; “Ekspertiza kontrole kvaliteta sjemena u Sarajevu za Bosnu i Hercegovinu” na poziciji UN/FAO projektnog manadžera i šefa Laboratorije; EBRD TAM/BAS Program „Jačanje malih farmi i kreiranje održivih sistema u organskoj proizvodnji“ kao vođa tima.
Djeluje u više ekspertnih grupa određenih različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini pri izradi zakonâ i podzakonskih akata, te komisijâ za procjenu kvaliteta namirnica i osposobljenosti laboratorija u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i sigurnosti hrane. Značajan doprinos ostvaruje i u radu nevladinih organizacija, a posebno kroz pozitivne pomake u sektoru organske proizvodnje kao jedan od osnivača i prvi predsjenik Asocijacije „Organsko u Bosni i Hercegovini".
Živi i radi u Sarajevu.

 

MORE :

Knjige